Tervetuloa Magnusborgin taiteilijayhdistys ry:n (MTY) sivustolle!

Magnusborg.org on yhdistyksen toimintaan ja sisältöihin keskittyvä sivusto.

Magnusborg.fi on yhdistyksen brändin, Magnusborgin Studioiden fasiliteettien ja palvelujen sivusto.

 

Update 24.5.17:

MTY:n uusi hallitus (2017–18) on: Riku Makkonen (pj), Ilari Nummi (MMDL koord), Iina Virkki, Joel Attila, Marko Kataja & Erik Lindroth

 

MAGNUSBORGIN TAITEILIJAYHDISTYS RY

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

 

 1. MTY 25-vuotta
 1. Toiminta-ajatus
 1. Toiminnan pääkohdat ja yleisraamit 2017
 1. Magnusborgin Media Draama Laboratorio (MMDL)

– Taiteen liitto tekniikan, tutkimuksen ja koulutuksen kanssa

 1. Kulttuurikollokvio #PorvooX

– Visiona onnellinen kulttuuripääkaupunki

 1. Muut toiminnat

 

7.  Yhteystiedot

 

 

 

 1. MTY 25-vuotta

 

Magnusborgin taiteilijayhdistys ry (MTY) on vuonna 1992 perustettu elokuvataiteen, mediataiteen, multimedian, kuvataiteen, äänitaiteen, säveltaiteen sekä esittävän taiteen aloilla toimivien taiteilijoiden yhdistys. Toiminnan tarkoituksena on alusta alkaen ollut edistää kyseisten taiteenalojen kehittämistä ja niiden harjoittamisen mahdollisuuksia. Vuonna 2017 MTY viettää 25-vuotisjuhlaansa ja käynnistää virallisesti uuden vaiheen toiminnassaan.

 

Yhdistyksen tukikohta on Porvoossa sijaitseva Magnusborgin kiinteistö, jossa on pitkä yhteisöllinen perinne. Tämä hirsirakennus valmistui 1947 paikallisen nuoriseura r.y:n ponnistuksena, Finnbynejdenin eli Suomenkylän asukkaiden kylätaloksi. Tässä tehtävässä se toimi 45 vuotta, kunnes tehtävä kylätalona oli täytetty ja alkoi MTY:n ensimmäinen vaihe.

 

Talossa tehtiin 1992 valtava remontti ja se varusteltiin seuraavina vuosina ammattimaiseksi av-studioksi. Sen jälkeen rakennuksen tiloja on ylläpidetty ja päivitetty jatkuvasti – yhä nopeammin kiihtyvän digitalisoinnin tahdissa. MTY:n luoma brändi, Magnusborgin Studiot, syntyi tarpeesta luoda taiteilijoiden ja sisältötuottajien käyttöön pysyvä, muuntautumiskykyinen projektitalo ja monitoimitila, joka on taiteilijoiden itsensä hallinnassa ja vastuulla.

 

MTY:llä ja Magnusborgin Studioilla on ollut pioneerin rooli suomalaisella kulttuurikentällä. Magnusborg oli edelläkävijä niin luovien alojen startup-yrityshautomona kuin digitaalisten välineiden ja työtapojen kehittämisessä sekä soveltamisessa taiteen kentällä. Suuri bluebox ja laadukas valo- sekä äänikalusto loivat ammattimaiset olosuhteet mediataiteen luomiseen. Magnusborgin Studiot nousivat jo 1990-luvulla kansallisesti ja myös kansainvälisesti merkittävään asemaan uuden median sisältöjen ja audiovisuaalisen taiteen kehitysympäristönä. Magnusborgissa toteutetut teokset ovat 2000-luvulla levinneet pitkin maailmaa televisiokanavilla, elokuvateattereissa, radioissa, internetissä, taidemuseoissa, festivaaleilla ja tapahtumissa. Magnusborgin sali on ollut suosittu mediataiteen työympäristönä läpi ikäryhmien ja taidealojen – aina Marikki Hakolan, Milla Moilasen, Raimo Uunilan sekä Tuomas Hannikaisen monihenkisistä projekteista nuoremman polven eturivin tekijöihin asti, joista mainittakoon vaikkapa elokuvaleikkaaja Ben Mercer, animaattori Mika Tyyskä, ohjaaja Herra Ylppö tai yhtyeet Pariisin Kevät, Asa ja Apocalyptica.

 

MTY on 2010-luvulla määrätietoisesti uudistanut hallinnollisia rakenteitaan ja selkeyttänyt talousmalliaan. Tavoitteena on ollut karsia yhdistysaktiivien kontolta pois kaikki sisällön kehittämistä hidastava toiminta, kuten toimitilojen vuokrauksen hallinnoiminen. Samalla aktiivijäsenet ovat käynnistäneet perusteellisen pohdinnan toiminnan lähtökohdista ja tavoitteista. Miten Magnusborg voisi olla mahdollisimman merkityksellinen siellä toimiville taiteilijoille ja heidän ammattitaitonsa jalostumiselle? Miten voisi aktiivisesti kehittää suomalaisen taiteen laatua ja vaikuttavuutta? Miten yhdistys voi toiminnallaan vaikuttaa rohkeasti, mutta rakentavasti niin Porvooseen, Suomeen kuin koko maailmaankin?

 

Vuonna 2015 saatiin maaliin organisaationmuutos, joka vapautti yhdistyksen henkiset voimavarat kokonaan ydintoiminnan kirkastamiseen ja kehittämiseen. Samalla MTY:n tavoitteeksi määriteltiin tutkiva taiteellinen työ ja tekniikkaa hyödyntävien luovien alojen aktiivinen kehittäminen. Pioneeritoiminta haluttiin uudestaan tuoda historialtaan kunniakkaan aatteellisen yhdistyksen toiminnan keskiöön – vaikuttavampana kuin koskaan aikaisemmin!

 

Vuonna 2016 perustettiin Magnusborgin Media Draama Laboratorio (MMDL), joka on taiteilijoiden tutkimuksellisia hankkeita tukeva ja koordinoiva tutkimusstudio. Siitä on tarkoitus kehittää lähivuosina MTY:n toiminnan sydän. Toiminta rakentuu yhdistyksen jäsenten tai kiinnostavien yhteistyökumppanien yksittäisten projektien ympärille. MMDL:n kotipesä on edelleen Magnusborgin monitoimisali.

 

MMDL-hankkeen pilottivaihetta pyydettiin vetämään elokuvaohjaaja ja teatteritaiteen tohtori Ilari Nummi, jolla on suomalaisessa taiteen kentässä ainutlaatuista käytännön kokemusta MMDL:n kaltaisen kehitysstudion vetämisestä jo yli 20 vuoden ajalta (Tampereen yliopiston Audiovisuaalisen draaman laboratorio 1994-2000, Pitskun kulttuurikirkon Teatteristudio 2007-2016). Nummi aloitti selvitystyönsä käynnistämällä Magnusborgissa työpajatoiminnan kesällä 2016.

 

Media Draama Laboratorion rinnalla yhdistyksen toinen jo käynnissä oleva tärkeä hanke on vuonna 2013 käynnistynyt Kulttuurikollokvio #PorvooX. Se edustaa MTY:n toiminnassa yhdistyksen ulkopuolelle avautuvaa yhteisöllisyyttä; hankkeen ytimessä on kulttuuriyhteistyö, kansalaisten osallisuuden edistäminen sekä monikulttuurisuuden voimavarojen hyödyntäminen. Kollokvion koordinoinnista vastaa yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Klaus Martin.

 

 

 1. Toiminta-ajatus

 

Magnusborgin Taiteilijayhdistys edistää suomalaisen kulttuurin kehitystä toimimalla nykyteknologiaa hyödyntävien taidealojen osaamis- ja tutkimuskeskuksena.

 

MTY yhdistää jäseniensä erilaista osaamista yhdeksi kokonaisuudeksi ja etsii aktiivisesti yhteistyökumppaneita eri alueiden taiteilijoista, kulttuuriyhteisöistä, julkiselta sektorilta ja liike-elämästä.

 

MTY tarjoaa sisällöllisiä, tuotannollisia ja teknisiä resursseja taiteilijoiden sekä taide- ja kulttuuriyhteisöjen käyttöön. Hyvin verkostoituneen kulttuuritoiminnan myötä Magnusborgin taiteilijayhdistys toimii yksittäisten taiteilijoiden ja työryhmien selkärankana.

 

Taiteellisen osaamisen tarpeen kasvaessa organisaatioiden kehittämis- ja innovaatioprosesseissa, MTY pyrkii luomaan ratkaisuja ja konsepteja, joilla taiteellinen työ on tehokkaasti hyödynnettävissä uusissa toimintaympäristöissä.

 

MTY jatkaa Magnusborgin kehittämistä yhä merkittävämmäksi taideteoksia ja taiteen tekemisen toimintamalleja luovaksi ja tutkivaksi keskukseksi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tätä varten yhdistyksen tulee vahvistaa osaajaverkostoaan ja kehittää projekteja eri taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

 

MTY:n keskeinen resurssi ja työkalu on omassa hallinnassa oleva monitoimisali, joka yhä kiihtyvän digitalisoitumisen aikakaudella vaatii jatkuvaa kehittämistä ja teknistä päivittämistä. Tässäkin avaimena on avomielinen ja rohkea yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

 

MMDL:n kautta MTY kannustaa jäseniään työprosessien tarkkaan dokumentointiin. Tämä puolestaan vaatii osallistumista dokumentaation työkalujen kehittämiseen

 

MTY:ssä on tärkeää jäsenten välisen osaamisen jakaminen. Tätä on pyritty tehostamaan verkostoitumalla taidekasvatusta antavien oppilaitosten kanssa. Tarkoituksena on luoda pysyvä kontaktipinta koko Suomen taidekasvatuskenttään. Magnusborg on suosittu vierailukohde silloin, kun nuoret tutustuvat työelämään ja hakevat hieman perinteisistä työpaikoista poikkeavaa näkemystä. Magnusborgissa on jatkuvasti työharjoittelijoita orientoitumassa työelämään. MTY pyrkii myös osallistumaan aktiivisesti suomalaisten mediaosaamisen ja -lukutaidon kehittämiseen niin keskustelun kuin käytännön tekojen kautta.

 

 

 1. Toiminnan pääkohdat ja yleisraamit 2017

 

Vuoden 2017 tärkein hanke on MMDL:n käynnistäminen. Sen rinnalla jatkuvat jo olemassa olevat toiminnot ja käynnissä olevat yhteistyöhankkeet. Näistä ajankohtaisin on MTY:n koordinoima Kulttuurikollokvio #PorvooX -hanke.

 

Vuonna 2017 MTY pyrkii korjaamaan budjettirakenteessa pitkään olleen vääristymän toimintamenojen osalta, missä on jouduttu nojaamaan liian suurelta osin talkootyöhön. Magnusborgin tulevaisuuden kukoistuksen mahdollistamiseksi on välttämätöntä saada toiminnanjohtajan ja tuottajan palkkamenot osaksi toimintamenoja.

 

Vuoden 2017 aikana MTY laatii MMDL:n pilotoinnista ja muista hankkeista karttuvan käytännön kokemuksen myötä 5-vuotissunnitelma ajalle 2018-2022. Tähän liittyy myös studiotilan perusparannussuunnitelman tekeminen

 

 

 1. Magnusborgin Media Draama Laboratorio (MMDL)

– Taiteen liitto tekniikan, tutkimuksen ja koulutuksen kanssa

 

Ajatus Magnusborgin Media Draama Laboratoriosta (MMDL) syntyi MTY:n organisaatiouudistuksen jälkeen syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. Kaikille yhdistyksen jäsenille tarjottiin mahdollisuus osallistua hankkeen visiointiin ja suunnitteluun. Perusteellisten pohdintojen ja lukuisten keskusteluiden tuloksena MMDL:n lähtökohtia määriteltiin mm. näin:

 

Tulevaisuudessa MTY toteuttaa hankkeita ja projekteja joiden kautta pyrimme kartoittamaan ja tutkimaan audiovisuaalisen taiteen sisältöjen suhdetta autenttisuuden, läsnäolon, medialisaation, digitaalisen esitysmuotojen ja sekatekniikoiden maailmaan. Haluamme olla eturintamassa hahmottamassa vuorovaikutusten eri muotojen sekä digitaalisten teknologioiden eri käyttötapojen vaikutusta esitysten ja taiteen lähtökohtiin ja rakentamiseen.

MTY kehittää pragmaattista sisältö- ja draamatutkimusta suhteessa uusiin medioihin (välineisiin) sekä uuden median (kuten VR/AR) poikittaisten työtapojen innovointia suhteessa sisältöön.

  

Kohti laboratoriota

Aktiivijäsenet totesivat, että kehitys- ja tutkimusstudion vauhdittamiseksi tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta. Näin MMDL-hankkeen vuosien 2016-17 pilottivaihetta kutsuttiin ja saatiin johtamaan elokuva- ja teatterimies, TeT Ilari Nummi.

 

Nummi on toiminut 1990-luvun alusta laajasti niin av-taiteiden kuin esittävien taiteiden kentillä. Nummella on ainutlaatuista käytännön kokemusta MMDL:n kaltaisen taiteilija- ja taidelähtöisen kehitysstudion vetämisestä jo yli 20 vuoden ajalta. Hän käynnisti Tampereen yliopiston Audiovisuaalisen draaman laboratorion ja johti sitä vuosina 1994-2000. Pitskun kulttuurikirkon Teatteristudiota Nummi on vetänyt vuodesta 2009. Hänellä on kokemusta myös tutkivasta taiteellisesta työstä akateemisessa kontekstista. Vuonna 2006 Nummi väitteli Tampereen yliopiston ensimmäiseksi teatteritaiteen tohtoriksi. Tutkimuksen otsikko oli Audiovisuaalinen draama – Vuorovaikutus metodina.

 

Pilottihankkeen periaatteita

Nummen kanssa käytyjen esikeskustelujen yhteydessä hän esitti muutamia lisäperiaatteita MMDL:n pilottihankkeeseen:

MMDL:n toiminnan keskiössä on ihminen, inhimillinen vuorovaikutus, ihmisen vuorovaikutus toimintaympäristönsä kanssa sekä ihmisen johtama vuoropuhelu digitaaalisen teknologian kanssa.

MMDL operoi ennen muuta ryhmätyöhön perustuvien taiteenlajien kentillä, joilla on valtava tarve tutkia ja ymmärtää luovan ryhmätyön prosesseja ja onnistumisiin kätkeytyvää viisautta. MTY haluaa tuottaa dataa taiteen tekemisen kovasta ytimestä. Tästä datasta ja sen analyysistä voi hyötyä taidealan lisäksi koko yhteiskunta.

MMDL:n tutkimustoiminta on ensisijaisesti käytännöllistä ja se rakentuu todellisten taideprojektien ympärille. MMDL:ssa tutkitaan ennen muuta onnistuneita taiteellisia työprosesseja tai työprosessin osia, jotka pyritään mallittamaan. Tällaisen tutkivan työtavan toteutumisen kannalta välttämätöntä on työprosessien tarkka dokumentointi, sen pohjalta rakentuva deskriptio (tarkka sanallinen ja/tai audiovisuaalinen kuvaus) sekä edellisestä rakentuva raportointi. Tutkimuksen julkistamisen tavat määräytyvät saadun datan luonteen mukaan.

Tohtori Nummen 3 mottoa MMDL:n pilottihankeen johtamiseen:

– Virheistä oppii helpoiten, onnistumisesta oppii eniten.

– Kohdista huomio itsesi ulkopuolelle, niin luova minäsi saa tilaa toimia.

– Taiteilija on ihminen, joka osaa eksyä tutuissakin paikoissa.

 

Työpajojen käynnistys

Nummi aloitti selvitystyönsä käynnistämällä omien work-in-progress-hankkeidensa avulla työpajatoiminnan Magnusborgin studiotilassa, mukaan pääsivät kaikki halukkaat taiteilijayhdistyksen jäsenet. Lisäksi magnusborgilaiset toivat myös omia tutkimuksellisia hankkeitaan yhteiselle työpöydälle.

Kesän 2016 aikana kehiteltiin Nummen hankkeista Nämä äänet -runovideosarjaa sekä Puun rukous –näyttelykonseptia.

Martin, Nummi ja Heikkilä käynnistivät yhdessä MMDL:n VR/AR -hankkeen, jonka ensimmäiset virtual reality -työpajat herättivät heti suurta mielenkiintoa jäsenistössä ja yhteistyökumppaneissa. Vuoteen 2017 yhdistys on suunnitellut VR/AR –seminaareja ja –workshopeja myös yhteistyössä alan startup-yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa.

Meditaatio- ja joogaopettaja ja fysioterapiaopiskelija Emma Silventoinen ja näyttelijä (FIA), draamaopettaja Marjo Lahti sekä äänisuunnittelija Klaus Martin (TeM) starttasivat aisteja ja läsnäoloa tutkivan, draama- ja psykofyysisistä joogaharjoitteista koostuvan tutkimushankkeen taiteenalojen ja keholliseen työn ammattilaisille. Ensimmäinen julkinen workshop toteutetaan keväällä 2017 yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Työsuunnitelma 2017

Vuonna 2017 MMDL pyrkii vahvistamaan yhteistyötä mm. Taideyliopiston kanssa, jonka AV-lehtorin Jokke Heikkilän kautta käynnistyi kesällä 2016 Teatterikorkeakoulun äänen koulutusohjelman kanssa Virtuaaliset rajapinnat äänentuottamisessa -projekti Magnusborgissa pidetyssä työpajassa. Studiotilaan rakennettiin monikanavainen diffuusio-äänijärjestelmä, jota ohjattiin VR (virtual reality) laitteiston kautta. Työpaja oli tuloksekas ja hanketta päätettiin jatkaa. Tavoite on luoda instrumentti, jossa yhdistyvät useat eri teknologiat ihmisen pysyessä keskiössä. Vuonna 2017 neuvotellaan myös tietoverkkoon rakentuvan dokumentaatioalustan luomisesta Taideyliopiston valo- ja äänisuunnittelun laitoksen kanssa.

Helsingissä toimivan yksityisen kulttuurikeskuksen Pitskun kulttuurikirkon kanssa pyritään tekemään yhteistyötä ainakin konserttikonventioiden kehittämishankkeessa.

Nummen selvitystyö ja esitys pilottivuoden 2017 työsuunnitelmaksi valmistuu syksyn aikana. Hankkeen nopeaksi käynnistämiseksi ja lentoon saamiseksi MTY on kannustanut Nummea tuomaan omat käynnissä olevat hankkeensa Magnusborgiin kehittelyyn yhdessä MTY:n jäsenistön kanssa. Hankkeet voivat liittyä niin elokuvaan, teatteriin kuin muihin medioihin. Samalla haetaan MTY:n jäsenistön piiristä yksittäisten magnusborgilaisten omia tutkimuksellisia taideprojekteja.

 

Luonnoksia tutkimusaiheiksi

 

Nummi on alustavasti lanseerannut esimerkinomaisesti sellaisia pääotsikoita ja konkreettisia projekteja, joihin tutkimusintressiä omaavia yhdistyksen jäsenistöä on mahdollista osallistaa. Näitä ovat muun muassa:

1) Pieni kuva, iso ääni

– Mobiililyhytelokuvat lajityyppinä

– Elokuvan äänikerronnan mahdollisuuksien vapauttaminen

Projekteja:

Nämä äänet näissä huoneissa

– Lassi Nummen runot videoteoksina

Valkeat yöt

– Dmitri Shostakovitsin preludit ja fuugat musiikkilyhytelokuvina

Minä ja toi

– Parisuhdetta tarkasteleva hahmovetoinen lyhytelokuvasarja

 

2) Ihminen ja ääni leffan lähtökohdaksi!

– pitkän draamaelokuva tuotantometodien kehittäminen

– metodien vääjäämätön vaikutus ilmaisuun

– henkilölähtöinen/ hahmolähtöinen tuotantotapa

– äänikerronnan vapauttaminen draamaelokuvassa

Magnusborgista mukana ainakin Ben Mercer (leikkauksen näkökulma)

Projekteja:

Ensimmäinen erojoulu viitostiellä

– Salla Korpelan novellin matka valkokankaalle?

Karkkipäivä

– Markus Nummen romaanin matka valkokankaalle?

Magnusborgista mukana ainakin Ben Mercer (leikkauksen näkökulma)

 

3) Kuunnelman uusi tuleminen / Binauraaliset kuunnelmat

– suomalaisen kuunnelmataiteen pitkien perinteiden vaaliminen

– fokuksessa mobiiliaikana yleistynyt kuulokekuuntelu

Projekteja:

Lars Levi ja nykyäiti

– Provokatiiivinen kuunnelma Lars Levi Laestadiuksesta ja hänen seuraajistaan 2016

Kekkonen ja toimittaja-tyttö

– sukupolvet ylittävä rakkaustarina Maarit Tyrkön kirjojen pohjalta

 

4) Tohtori Nummen terapeuttiset valistusnäytelmät

– teatterin merkityksellisyyden lisääminen Suomessa

– teatterin ajankohtaistaminen palaamalla teatterin juurille

Projekteja:

Saanko luvan?

– Valistusnäytelmä parisuhteessa pyristeleville

Kun sanatkin ovat orpoja (yhdessä omaishoitaja Marita Aapron kanssa)

– Valistusnäytelmä dementikkojen rinnallavaeltajille

Naamiona terve mieli (yhdessä kirjailija Salla Korpelan kanssa)

– Valistusnäytelmä narsismin tuhokenttään ajautuneille

Ei puhuta siitä! (yhdessä psykiatri Matti O. Huttusen kanssa)

– Lempeä valistusnäytelmä depressiosta kärsiville miehille ja heidän läheisilleen Ruma

Ruma sota (yhdessä sosiologi Sari Näreen kanssa)

– Kansallista terapiaa viime sotien vaijetuista kohtaloista

 

5) Elämyksellisen taidenäyttelykonseptin luominen

– Tuula Lappalaisen moniaistinen näyttely Puun rukous

(Helsingin tuomikirkon Krypta elokuu 2017)

 

6) Esittävän musiikin hankkeet

– yhteistyössä Pitskun Kulttuurikirkon kanssa

 

Otsikoita ja Projekteja:

Melodraaman lajityypin paluu (runon ja musiikin yhteisdraama)

– Franz Lisztin Joulukuusi-pianosarja ja Lassi Nummen joulurunot

– Tennysson-Strauss: Enoch Arden

Konsertista / Laulusarjasta näyttämöteokseksi

– Franz Schubertin Die Schöne Mullerin ja

– Seppo Nummen Vuoripaimen

Näyttämöteoksesta konsertiksi

– Igor Stravinskyn Hulttion tie (The Rake’s Progress)

Da Capo -konseptin edelleen kehittäminen

(yhdessä Kirl Kozlovskyn kanssa)

 

 

 1. Kulttuurikollokvio #PorvooX

Visiona onnellinen kulttuuripääkaupunki

 

Kulttuurikollokvio #PorvooX on MTY:n vuodesta 2013 koordinoima alueen kulttuuritoimijoiden foorumi, joka edustaa yhdistyksestä ulospäin suuntautuvaa yhteisöllisyyttä, osallistamista ja monikulttuurisuutta edistävää toimintaa. Ideana on koota seudun kaikkien sektorien kulttuurikenttä ja luovat yrittäjät saman pöydän ääreen sekä rakentaa vuoropuhelua ja konkreettista yhteistyötä toimijoiden välillä kaupungin kokoisen liikehdinnän synnyttämiseksi. Toiminnan ytimessä ovat säännölliset pitkän pöydän tapaamiset, joissa käsitellään aina hyvässä hengessä, mutta suoraan ja kiertelemättä seudun tulevat ja menneet kulttuuritapahtumat sekä pohdinnat kulttuurirakenteista. Tämä puhdistaa ilmaa ja luo luottamusta ja voimaa tekijöille katsoa yhdessä ympärilleen, jotta syntyisi toimia yleisen ja siten myös yksityisen onnellisuuden lisäämiseksi. Päämääränä on luoda Porvoon kokemuksen myötä kulttuuriutilitaristinen konsepti, jota voidaan soveltaa valtakunnallisesti myös muihin kaupunkeihin. Kulttuurikollokvio on luonut perustaksi yhteisen VAT-julistuksen:

 

 

#PorvooX – Visio, Arvot & Tehtävä

 

Visio: Porvoo, onnellinen kulttuuripääkaupunki

 • Elävän kulttuurin kaupunki on onnellinen kaupunki.

 

Arvot:

 • Yhteisöllisyys ja kulttuurialojen tasavertaisuus
 • Kulttuuritarjonnan monipuolisuus ja kattavuus
 • Kulttuurisisältöjen laadukkuus
 • Julkisen, yksityisen, yritys- ja kolmannen sektorin yhteistyö
 • Yhdenvertaisuus, monikielisyys ja monikulttuurisuus

 

Tehtävä:

 • Tukea kulttuuriväen yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä sekä toimia paikallisten kulttuuritapahtumien viestintäkanavana.
 • Koordinoida kulttuuritoimijoiden keskustelu-, informaatio- ja markkinointifoorumeita.
 • Luoda ja tukea kiinnostavia kulttuuritapahtumia edistämällä yhteistä ideointia ja markkinointia sekä kokoamalla monipuolisia tapahtumakokonaisuuksia.
 • Pyrkiä synnyttämään uutta porvoolaista kulttuuri-identiteettiä ja -liikehdintää yhteisen #PorvooX -brändin avulla.
 • Aktivoida ja rohkaista kulttuurin tuottamiseen ja kuluttamiseen.
 • Osallistua julkiseen kulttuurikeskusteluun esittämällä rakentavaa kritiikkiä Porvoon kulttuurielämän sisällöstä ja rakenteista.
 • Tukea avointa keskusteluilmapiiriä ja auttaa mm. päätöksentekoa kaikkien sektorien kulttuuritoimijoiden toimintaolosuhteiden parantamiseksi.

 

www.porvoox.fi

 

Kulttuuriekosysteemi

#PorvooX -hankkeen mottona on: Elävän kulttuurin kaupunki on onnellinen kaupunki. Tavoitteena on toimiva kulttuuriekosysteemi, jonka ydin on pyrkimys osallistaa jokainen kaupungin asukas. Ekosysteemillähän tarkoitetaan luonnoltaan verraten yhtenäisen alueen eliöiden ja elottomien ympäristötekijöiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta, minkä kulttuurillinen analogia olisi seuraava: kulttuuriekosysteemi tarkoittaa elävän kulttuurikaupungin populaation ja ympäristötekijöiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta. Toimivan kulttuuriekosysteemin edellytys on motivaatio, vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen.

 

Mikä motivoi tekemään taidetta?

Viimeaikaisissa kulttuuripoliittisissa keskusteluissa on jopa haastettu, että mikä pakko taidetta on edes tehdä. MTY:n jäsen, tuottaja Pekka Suominen kuvaili asian jokseenkin näin: ”Ihmisellä on pakonomainen tarve ilmaista itseään, mistä johtuu, että taide on ajan reflektiota eli taide on pakko.” – Jos taide ei olisi pakko, olisi se kuin nuppu, joka ei koskaan viitsisi puhjeta kukkaan, jota yksikään eliölaji ei huomaisi ja mitään uutta ei syntyisi. Ja taidehan heijastelee kulttuuriamme, joka on ilma jota hengitämme; mesi jota juomme ja ympäristö jossa elämme.

 

Mikä motivoi tekemään yhdessä?

Kulttuurityön kapenevat arvostus ja määrärahat motivoivat voimien yhdistämiseen ja päällekkäisyyksien karsimiseen. Yhteistyötä tulisi lisätä ihan ruohonjuuritasollakin liittyen vaikkapa tapahtumien markkinointiin, teknisiin tai tuotannollisiin toteutuksiin, tiloihin, asiantuntija-apuun jne. Myös kulttuuritilaisuuksien lisäarvoa ajatellen, kaikenlainen eri taiteenalojen fuusioiden synnyttämä yhteistyö ja avunanto nostaa tapahtumien kiinnostavuutta ja antaa niille lisäarvoa ja uusia sisältöjä, sekä samalla mainostaa ja kenties opettaa kulttuurinkuluttajalle ennestään vierasta taidemuotoa.

Aito kulttuuriekosysteemi motivoi myös yhdessä tekemiseen, koska sen interaktiivisessa maailmassa jokaista ihmistä saa halutessaan kutsua taiteilijaksi, koska jokainen on taiteilija, kunhan sen vain itse huomaa – ellei jopa huomauteta! Se on kuin auttajabakteeri, joka leviää tervehdittäessä, muuntuu tarvittaessa matkalla ja lopulta kaikki hyötyvät syntyneestä kannasta: yhdessä tekemisen kulttuurista. Taiteilija tarvitsee ihmisiä ympärilleen tukijoiksi, organisaattoreiksi, taiteen kuluttajiksi, kommentaattoreiksi tai vain kannustukseksi. Samoin taiteen nautiskelija tarvitsee taiteilijaa maailmanmenon peiliksi, estetiikankaipuun tyydyttäjäksi ja selittämättömän kuvaajaksi. Tämä innostus taiteesta ja kulttuurista saattaa hyvinkin innostaa tekemiseen ja oman elämän kuvaajan löytymiseen, mikä tuottaa iloa sekä itselle että toisille. Silloin on kulttuuriekosysteemin sisällä tapahtunut muunnos ja evoluutio, joka vaikuttaa aina molekyylitasolle saakka.

 

#PorvooX vuonna 2017

Vuonna 2017 MTY:n organisoimat kulttuurikollokvion säännölliset tapaamiset jatkuvat. Tänä vuonna #PorvooX:n jäsenmäärä on noussut jo lähes 60:een eri sektorien organisaatioiden ja yritysten edustajia ja taiteilijoita. Seudun yhteisöistä mukana MTY:n lisäksi ovat mm. Porvoon Taidetehtaan säätiö, Porvoon taiteilijaseura, Porvoon taideyhdistys, Porvoon nykymusiikin kehittämisyhdistys (NYKE ry), Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut, Porvoo Jazz Festival, Åfest -sarjakuvafestivaali, Porvoon teatteri ry, Teatteri kuume ry, Porvoon Triennaali, Strööt -katutaidefestivaali, Porvoon taidekoulu, Porvoonseudun musiikkiopisto, Moon river ry, Kulttuuritalo Grand, Movies by the river ja iso joukko luovia yrittäjiä kuten kaupungin tärkeimmät kulttuurikahvilat ja -ravintolat ja startup- ja markkinointiyrittäjiä. Lisäksi kollokviossa on mukana jo neljä kulttuurihenkistä kunnanvaltuutettua ja vuonna 2017 rekrytointia jatketaan ja yhteisö kasvaa. MTY jatkaa kollokvion nettisivujen (www.porvoox.fi) houstausta ja sekä ylläpitää päivittäin seudun kaiken kokoisten kulttuuritapahtumien ja -keskustelujen PorvooX-some-infosivustoa (www.facebook.com/PorvooX), jonka seuraajamäärä on noussut jo lähes tuhanteen. Vuonna 2017 on tarkoitus syventää kollokvion VAT:n mukaisia toimia kohti onnellisen kulttuuripääkaupunkimme visiota. Esimerkiksi suunnitelmissa on uusien yhteisvastuullisten kulttuuritilojen ylläpito eritoten sisältöjen suhteen sekä erityisten onnellisuuspäivien pitäminen kaupunkilaisille.

 

 

 1. Muut toiminnat

 

Ammattiseminaarit ja koulutukset

Magnusborg jatkaa AV-alan yhteistyöseminaarien järjestämistä sekä koulutusyhteistyötä monien koulutusta tarjoavien instituutioiden kanssa. Harjoittelijat eri oppilaitoksista ympäri Suomea osallistuvat Magnusborgin Studioilla tehtäviin produktioihin, ja saavat näin tärkeää työelämäkokemusta. Magnusborgin koulutustoiminnassa on huomionarvoista uusien digitaalisten, verkottuneiden ja perinteisten analogisten toimintaympäristöjen yhdistäminen yhdeksi, toimivaksi, tekniseksi ja tuotannolliseksi kokonaisuudeksi.

 

Yhdistyksen taiteilijoiden ja toimijoiden tukeminen

MTY tarjoaa edelleen sisällöllisiä, tuotannollisia ja teknisiä resursseja niin Magnusborgissa toimivien taitelijoiden ja pienyrittäjien kuin myös talon ulkopuolisten taiteilijoiden sekä taide- ja kulttuuriyhteisöjen käyttöön. Hyvin verkostoituneen kulttuuritoiminnan myötä Magnusborgin taiteilijayhdistys toimii yksittäisen taiteilijan ja työryhmien selkärankana ja mentorina.

Vaikka Magnusborgin kiinteistössä vuokralla olevat yritykset harjoittavatkin itsenäistä, yhdistyksestä riippumatonta liiketoimintaa, on MTY:n luomalla verkostolla ja jäsenistön ammattitaidolla ja sen välittämisellä suuri merkitys myös yritysten liiketoimintaan. Taiteilijayhdistyksen toiminta lisää ja ylläpitää yritysten ja taiteilijoiden välistä yhteistyötä.

 

Magnusborgin salin virtuaaliteatteri

Magnusborgissa jatkuu viime vuosina käynnissä ollut ns. virtuaaliteatteri-projekti, jossa yhdistys on tarjonnut fasiliteettejaan ja media-alan näkemyksellistä ammattitaitoaan yhteistyöhön muiden kulttuuriyhdistysten ja -toimijoiden kanssa. Virtuaaliteatterissa työryhmän prosessia ja sisältöjä tallennetaan, kehitetään (esim. siniteatterikuvaukset virtuaalilavasteineen). MTY on aikaisempina vuosina Magnusborg TV-hankkeensa yhteydessä kehittänyt talon striimaustekniikkaa, joka mahdollistaa reaaliaikaisen median lähettämisen ulos talosta ajatellen vaikkapa devising-prosessien reaaliaikaista seuraamista.

MTY:n sali tarjoaa muuntuvan akustiikkansa ja laajan akustisesti vapaan kenttänsä ansiosta myös erinomaiset mahdollisuudet esimerkiksi auditiivisiin mittauksiin ja analyysiin keskittyville kursseille tai demonstraatioille

 

Live-Magnusborg

Live-Magnusborg on vuonna 2014 aloitettu hanke, jolloin taltioitiin kolmen artistin/yhtyeen studio-live sekä musiikkivideot. Lopputuloksena syntyi useampia eri lopputuotteita sekä dokumentaarista materiaalia, jotka ovat nyt yhdistyksen ja artistien käytössä mm. jatkotuotantojen markkinointiin.

Live-Magnusborg –brändiään, jota MTY käyttää jatkossakin erityisesti talon musiikkistudioiden asiakkaiden ja yhdistyksen välisissä yhteistoiminnoissa, kuten esimerkiksi Nordic Trinity – Juhani Aaltosen 80v-juhlakiertue livestream & studiolive –yleisötilaisuudessa tammikuussa 2016.

 

Koe-elämä klubi –yhteistyö

Koe-elämä klubi on Magnusborgin taiteilijayhdistyksen ja Porvoon Teatteri ry:n ja joukon vapaan kentän taiteilijoita ja tekijöitä yhteistyössä synnyttämä taiteidenvälinen fuusioryhmittymä jossa media-, kuva-, musiikki-, teatteri-, sirkus-, tanssi-, ja kuvataiteet yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Sisältöyhteistyön lisäksi yhdistys on tarjonnut sekä tila- että teknisiä fasiliteettejaan projektin käyttöön. Klubin ensimmäinen esitys oli 1.11.2014 Porvoon Teatterissa ja niitä on sen jälkeen järjestetty kaksi lisää. Taiteidenvälisen Koe-elämä klubin produktiot jatkuvat vuonna 2017.

 

Yhteystiedot

 

 

Magnusborgin taiteilijayhdistys ry

Magnusborgin Studiot

Lakkapolku 2A1

06100 Porvoo

 

Yhdistys- & sisältöasiat:

www.magnusborg.org

www.magnusborg.org/mmdl

 

Studiot ja palvelut:

www.magnusborg.fi

 

Some:

www.facebook.com/magnusborginstudiot

 

Kulttuurikollokvio #PorvooX:

www.porvoox.fi

www.facebook.com/PorvooX